Dla
pacjenta

EKUZ

Co to jest karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ!

Karta jest ważna przez 12 miesięcy od daty wydania dla osób ubezpieczonych i 5 lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne. Szczegółowe informacje dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z pobytem czasowym znajdują się tutaj.

Karta EKUZ jest wydawana od ręki na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku oraz kompletu stosownej dokumentacji.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA!

 1. Jeżeli planują Państwo wyjazd w ciągu najbliższych 30 dni zalecamy zgłosić się z wnioskiem osobiście do oddziału lub jednej z placówek.
 2. Prosimy o przesyłanie wniosku tylko na jeden adres e-mail: ekuz@nfz-gdansk.pl. Przesłanie go na więcej niż jeden adres może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania ze względu na dublowanie wniosków i jednocześnie sztuczne zwiększenie ich ilości w systemie informatycznym POW NFZ.
 3. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla wszystkich  członków rodziny prosimy o wysyłanie ich w jednym pliku, w jednej wiadomości e-mail.
 4. Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami) oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.
 5. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki. 
 6. W przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną/elektroniczną/ePUAP/faksem, karta zostanie odesłana na wskazany we wniosku adres. Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku punktu 3 – „Przesłać pocztą na adres” i wpisaniu dokładnego adresu.

WAŻNE!!! Informujemy, że w związku ze stale rosnącą liczbą wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego średni czas rozpatrzenia wniosku złożonego korespondencyjnie (poczta, faks, mail lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP) wynosi kilkanaście dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu.

Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć wakacyjnych kolejek.
Zapraszamy do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69 lub jednej z placówek.

Wypełnij wniosek:

Pobyt czasowy (także wyjazd turystyczny):

Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy:

Wniosek możesz:

 • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z placówek (karty wydawane są od ręki);
 • przesłać pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk lub Delegatura w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk (brak możliwości odbioru osobistego);
 • zeskanować i wysłać mailem na adres: ekuz@nfz-gdansk.pl (brak możliwości odbioru osobistego);
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (brak możliwości odbioru osobistego);
 • wysłać faksem do oddziału na numer: 58/321 85 51 lub do Delegatury w Słupsku: 58/321 85 06 (brak możliwości odbioru osobistego).

Uprzejmie prosimy o przesyłanie tylko pierwszej strony wniosku.

UWAGA! Każde dziecko zgłoszone do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student (powyżej 18-go roku życia) musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Dane kontaktowe POW NFZ

Odbierz kartę

 • Osobiście w oddziale lub w jednej z placówek (karty wydawane są od ręki).
 • Na poczcie, jeśli  w punkcie 3 wniosku „Sposób odbioru karty”  zostanie zaznaczone pole: „przesłać pocztą na adres” i zostanie wpisany dokładny adres.
 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek:

upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC)

wniosek można również pobrać na stronie Centrali NFZ (DOC,PDF)

data publikacji: 3 lipca 2017 r.,  aktualizacja: 28 czerwca 2018 r.