Dla
pacjenta

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w warunkach domowych,
 • w ośrodku lub oddziale dziennym,
 • w warunkach stacjonarnych.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

 1. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Do poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).  Na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

 1. fizjoterapia ambulatoryjna

Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista dziecięcy).

W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.

Pacjent musi zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Fizjoterapia domowa to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta, który ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie może dotrzeć do świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Rehabilitacja w warunkach domowych wykonywana jest przez każdego świadczeniodawcę, który realizuje świadczeń w zakresie  fizjoterapia ambulatoryjna.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym w tym rehabilitacja dla określonej grupy pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym

Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów dziennie.

Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze POZ lub lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 1. Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym słuchem.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze oddziału lub poradni:

 • otolaryngologicznej,
 • otolaryngologicznej dziecięcej,
 • audiologii i foniatrii,
 • audiologicznej,
 • foniatrycznej,
 • neurologicznej,
 • rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 1. Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:

 • okulistycznej,
 • neurologicznej,
 • rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji wzroku wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 1. Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:

 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowych w okresie 90 dni kalendarzowych.

 1. Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym

To ogół działań rehabilitacyjnych mający na celu poprawę sprawności funkcjonowania układu oddechowego, prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawione przez lekarza poradni lub oddziału:

 • rehabilitacji,
 • gruźlicy i chorób płuc,
 • alergologii,
 • laryngologii,
 • pulmonologii,
 • pediatrii.

Czas trwania rehabilitacji dla jednego pacjenta jest ustalany indywidualnie przez lekarza, wynosi średnio 5 zabiegów dziennie i nie może być krótszy niż 14 dni zabiegowych i dłuższy niż 24 dni zabiegowe.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Świadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej.

 1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Przeznaczona jest dla pacjentów, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

 • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie.

 1. Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych

Skierowana jest do pacjentów wszystkich grup wiekowych ze schorzeniami neurologicznymi, wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Wybór rodzaju rehabilitacji ustala lekarz oddziału szpitalnego na podstawie oceny ciężkości stanu klinicznego pacjenta.

Czas trwania zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.

 1. Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

Przeznaczona jest dla pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza:

 • oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii – w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego;
 • poradni gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego pacjenta wynosi do 3 tygodni.

 1. Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

Udzielana jest chorym ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

 • oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego;
 • poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji.

Leczenie dzieci ze śpiączką

Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do leczenia jest udokumentowana ocena jego stanu klinicznego.

Świadczenia dla dzieci ze śpiączką obejmują w szczególności:

 • poradę lekarską,
 • zabiegi pielęgniarskie,
 • świadczenia z zakresu psychologii,
 • świadczenia z zakresu logopedii,
 • zabiegi z zakresu fizjoterapii.

Czas leczenia w programie powinien trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia przyjęcia do zakładu rehabilitacji leczniczej.

 

ARCHIWUM