Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Komunikat w sprawie sporządzania ofert składanych w postępowaniach o zawarcie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, ogłoszonych w dniu 19.04.2017 r.

19-04-2017 13:21:14

W związku z ogłoszonymi w dniu 19.04.2017 r. postępowaniami konkursowymi o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia informacje, które w opinii Oddziału są istotne ze względu na prawidłowe sporządzenie oferty.

 1. Oferty powinny zostać przygotowane w formie pisemnej i elektronicznej zgodnie  z wymogami określonymi w Zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  zmienionego Zarządzeniem  Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r.
 2. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych postępowań konkursowych odnotowano, że do najczęściej występujących błędów formalno-prawnych w związku ze sporządzeniem ofert należy zaliczyć:
 1. oferta niepodpisana w całości lub w części, podpisana przez 1 osobę a zgodnie z KRS lub umową spółki wymagane są podpisy dodatkowych osób,
 2. brak numeracji stron oferty lub pomijanie stron w numeracji oferty,
 3. brak nośnika elektronicznego oferty,
 4. nieprawidłowe wpisy w Rejestrach, niezgodna VII część kodu resortowego, niezgodna VIII część kodu resortowego, nieprawidłowy adres miejsca udzielania świadczeń, brak wpisu lub nieprawidłowy wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gosp., wpisy dokonane po terminie składania ofert,
 5. brak polisy OC, brak oświadczenia o zawarciu umowy OC na cały okres obowiązywania umowy,
 6. brak umowy spółki cywilnej lub wyciągu zawierającego reprezentację spółki,
 7. brak wymaganych załączników określonych w/w zarządzeniu lub załączniki wypełnione nieprawidłowo,
 8. brak umów z podwykonawcami lub brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy w przypadku nie wymienienia w ofercie podwykonawców, umowy podwykonawstwa nie zawierają klauzuli o poddaniu się kontroli przez NFZ,
 9. brak poświadczenia za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów.
 1. Pomorski OW NFZ mając na względzie sprawne przeprowadzenie postępowań konkursowych, co warunkuje dotrzymanie przez NFZ terminów zawarcia od umów od dnia 1 września 2017 r., zwraca się do Oferentów z uprzejmą prośbą by skorzystali z zapisów ww. zarządzenia cyt.,

w przypadku, gdy oferent wyraża zgodę na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - zgodę oferenta, o której mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art.139 ust. 9 ustawy. Oferent wyraża zgodę w szczególności przez wypełnienie i załączenie do oferty formularza, którego wzór określony jest w załączniku nr 9 do zarządzenia;

i wyrazili zgodę na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 9 do zarządzenia.

 1. POW NFZ uprzejmie prosi o dołączanie do oferty dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje personelu – lekarzy (dyplomy specjalizacyjne) oraz personelu pomocniczego. 
   
 2. O szczególną uwagę proszeni są oferenci składający oferty na obszar M. Gdańsk i M. Gdynia w zakresach:
 • świadczenia ogólnostomatologiczne;
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.;
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

ze względu na podział w/w miast na dzielnice (wg. podziału publikowanego przez Urzędy Miejskie w/w miast). Oferta musi być złożona na obszar: konkretną dzielnicę zgodnie z miejscem udzielania świadczeń. Złożenie oferty na nieodpowiedni obszar będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

  Wszystkie aktualności